Handreiking Wonen met begeleiding

De handreiking Wonen met begeleiding helpt woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten bij het toepassen van scheiden van wonen en zorg. Dit sluit aan bij de politieke en maatschappelijke beweging naar het zo regulier mogelijk wonen.

Het Nationaal Actieplan Dakloosheid en het advies van de commissie Toekomst beschermd wonen gaan uit van het principe van scheiden van wonen en zorg. Dit betekent minimaal dat huisvesting niet vanuit een zorgwet wordt gefinancierd.

Scheiden van wonen en zorg is op verschillende manieren vorm te geven.

Contractvormen

De handreiking biedt inzicht in de verschillende contractvormen voor het wonen van mensen met een behoefte aan begeleiding. We onderscheiden drie varianten:

  • regulier huurcontract,
  • driepartijenovereenkomst,
  • intermediaire verhuur.

We laten zien welke variant(en) aansluit(en) bij het uitgangspunt uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid dat wonen en zorg gescheiden zouden moeten zijn. De handreiking beschrijft de contractvormen vanuit verschillende perspectieven. We beperken ons hierbij tot het gebruik van deze contracten in de sociale huisvesting. Ook bieden we handvatten hoe de contractvormen zijn toe te passen in de praktijk.

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg vraagt om samenwerking tussen woningcorporatie, zorgorganisatie en gemeente. Gemeenten zijn de regisseur in de samenwerking. Wat draagt bij aan een goede samenwerking?

  • Gezamenlijke ambitie,
  • uitwerking daarvan in een plan,
  • financiële afspraken,
  • afspraken voor de uitvoering,
  • veelvuldig onderling contact (elkaar kennen).

Totstandkoming van deze handreiking

De handreiking is gebaseerd op een documentenstudie en een interviewronde onder inwoners, corporaties, aanbieders, gemeenten en experts/wetenschappers. Ook zijn tijdens een workshop op het landelijk congres Dakloosheid (27 november 2023) de ervaringen van deelnemers met de verschillende contracten opgehaald en zijn voorwaarden voor het scheiden van wonen en zorg benoemd.

De handreiking is verder met een divers samengestelde klankbordgroep besproken. Tot slot is ook de expertise van Stichting Eropaf! en van Platform31 een belangrijke bron geweest bij het opstellen van deze handreiking.

Download Wonen met begeleiden – Handreiking over toegepaste contractvormen