Wat we lezen

31-01-2018 Burger moest zelfredzamer worden en meer ‘in zijn kracht’ staan. 
Het ideaal van ‘zelfredzaamheid’ is voor veel mensen niet zo haalbaar als soms wordt gesuggereerd. Hoe ‘meten’ gemeentes dezelfredzaamheid, en hoe wordt het concept gedefinieerd?

01-02-2017  De eindjes aan elkaar knopen
Handboek voor praktische schuldhulpverlening in de wijk

01-04-2017 Schulden uit de knel
Platform31 beschrijft en analyseert een aantal  innovatieve wijzen van aanpak van de schuldenproblematiek.

01-07-2016 Corporatie-monitor Huisuitzettingen
In 2016 zijn woningcorporaties bij 4.800 huishoudens overgegaan tot een huisuitzetting. Dat is 14 procent
minder dan in 2015. Dat blijkt uit een enquête van Aedes onder 185 corporaties. 

12-02-2015  Het andere perspectief. Het verhaal van een ervaringsdeskundige bij de HvA.
In dit essay reflecteert ervaringsdeskundige Henrike Kowalk op de wijze waarop ervaringsdeskundigheid geïntegreerd wordt in het Hoger Beroepsonderwijs en de praktijk.

15-12-2014 Belastingdienst, een bron van armoede?
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden inventariseert de problemen die ontstaan bij de invordering van belastingen en te hoog uitgekeerde toeslagen. 

10-11-2014 Onoplosbare schuldsituaties.
Dit rapport, resultaat van een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en de de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK, schetst de praktijk van de schuldhulpverlening bij mensen met schijnbaar onoplosbare schulden. 

30-10-2014 Quickscan Versterken Preventie Huisuitzettingen.
Op landelijk niveau is het aantal huisuitzettingen in 2013 toegenomen. Dit onderzoek, in opdracht van het Ministerie van VWS, richt zich op de vraag of het hier ook gaat om een toename van uitgezette gezinnen. Daarnaast wordt nagegaan hoe de huidige preventie verbeterd kan worden.

08-09-2014 Zesdelige artikelenserie ‘De Nieuwe Armoede’. 
Zesdelige artikelenserie uit De Groene Amsterdammer over de Nieuwe Armoede door Emma Brunt. 

08-09-2014 Terugdringen Aantal Huisuitzettingen Vereist Gezamenlijke Aanpak.
Steeds meer huishoudens verkeren in dusdanig grote financiële problemen, dat mensen soms worden gedwongen hun woning te verlaten. Om het aantal huisuitzettingen terug te dringen is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Een artikel van Eric Harms  uit Tijdschrift voor de Volkshuisvesting.

08-09-2014 Het Voorkomen van Schulden – Over het Inzetten van Schuldpreventie-instrumenten in de ‘Dynamische’ Wereld van de Schuldhulp.
Dit onderzoek geeft inzicht in de wettelijke kaders die van kracht zijn bij het vormgeven van schuldpreventie en geeft een overzicht van de belangrijkste reeds ontwikkelde schuldpreventie-instrumenten.

08-09-2014 Preventiebundel Acht Werkwijzers voor Effectieve Schuldpreventie.
Deze ‘Preventiebundel’ bevat acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie. Het zijn praktische handvatten voor gemeenten voor het ontwikkelen en inzetten van de acht meest voorkomende preventie-interventies.

29-08-2014  Huisuitzettingen voorkomen: ‘Met ons valt altijd te praten’. 
Een onderzoeker en drie woningcorporaties realiseerden tegen de trend in een stabilisatie of afname in het aantal ontruimingen als gevolg van schulden. Zij  vertellen wat werkt. De rode draad: persoonlijk contact.

05-07-2014  Gevangen in schuld – Over de Uitzichtloze Schuldsituaties van Cliënten van de Verslavingsreclassering
De helft van de reclasseringscliënten kampt met een gemiddelde schuld van 23.000 euro. Een bedrag dat, met een inkomen dat veelal rond het bijstandsniveau zit, onmogelijk is terug te betalen.

01-07-2014 – Het snelle eind van daklozenvoorziening in zelfbeheer Boompje-Beestje ‘Zelfbeheer werkt niet als je orders krijgt van hogerhand’.
De opzet van het project Boompje-Beestje in Deventer roept allerlei vragen op over de ruimte die bewoners  kregen om zelf hun problemen op te lossen en de rol van ondersteuners daarbij. Waar ging het mis bij Boompje-Beestje? 

18-06-2014 Eindrapport onderzoekspracticum: De Taken van een Bewindvoerder.
Per 1 januari 2014 is de wet met betrekking tot beschermingsbewind veranderd. Er lijkt van de bewindvoerders te worden verwacht dat zij het gedrag van cliënten veranderen. Wat heeft dit voor invloed op de bewindvoering in de praktijk?

18-06-2014 Hebben de banken zich gebeterd? 
Ze zouden beter communiceren en meer aan preventie doen, zeiden banken vorig jaar toen Vereniging Eigen Huis ze sprak over geldnood onder huiseigenaren. Wat is daarvan terecht gekomen? Artikel in Eigen Huis Magazine.

22-05-2014Onderzoeksrapport samenwerkingsconvenant Preventie Huisuitzettingen Rotterdam. 
Onderzoek naar het samenwerkingsconvenant Preventie Huisuitzettingen
Rotterdam. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningbouwcorporaties met als doel om huisuitzettingen te voorkomen of te verminderen in Rotterdam.

17-04-2014 Sociale teams staan echte vernieuwing in de weg – Opinie Marc Räkers. Veel gemeenten zijn druk bezig met het opzetten van sociale (wijk)teams. Deze teams moeten ‘generalistisch’ werken en dicht bij ‘de burgers’ staan z…

Bewaren

Hogescholen zouden een nieuw lectoraat moeten inrichten: het bijzonder lectoraat voor professionele passie. Artikel van Jurja Steenmeijer en Marc Räkers in Sozio.

05-02-2014Recidivisten voorkomen is beter dan genezen. Voor deze eindopdracht voor mijn opleiding MWD heb ik onderzocht wat de reden is van het toenemende aantal recidivisten bij Vroeg Eropaf. Het is gebleken dat mensen die doo…

15-01-2014‘Er is altijd meer aan de hand.’ De nieuwe armoede (3). Het aantal huisuitzettingen blijft maar stijgen: in 2012 6750 keer, tien procent meer dan het jaar daarvoor. Door de crisis kunnen velen de huur niet meer betalen.

13-12-2013Artikel in Woonbond tijdschrift over (voorkomen van) huisuitzettingen. Artikel in het tijdschrift van de Woonbond over huisuitzettingen en het voorkomen daarvan met onder andere commentaar van Catelijne Akkermans van het meldpunt huisuitzettin…

11-11-2013Every picture tells a story – Armoede een gedifferentieerd verschijnsel. Armoede in Nederland bestaat wél: sinds de crisis leeft zo’n 10% van de Nederlanders onder de armoedegrens, in Amsterdam leeft zelfs rond de 17% op een socia…

30-09-2013Huisuitzettingen in Nederland – Samenwerking met Eropaf! Het gebeurt steeds vaker: huurders die een huurachterstand oplopen of voor wie huisuitzetting dreigt. Stichting Eropaf! zet zich in om het aantal huisuitzettingen in Nederland terug te dringen.

14-09-2013(Hoe) Gaat dat samen dan? Je Eigen Stek, een voorziening in zelfbeheer voor en door mensen met ervaring met dakloosheid, is een innovatieve praktijk.

11-09-2013Voorkomen van huisuitzettingen, hoe doen we dat? Onlangs publiceerden wij de ‘Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen’ over de toename van het aantal huisuitzettingen en de benodigde maatregelen om deze tendens te stoppen….

31-07-2013De bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD. Ruim 1700 mensen hebben de afgelopen maanden de SP-enquête onder bijstandsgerechtigden ingevuld. Kamerlid Sadet Karabulut is tevreden: ‘Dit heeft een schat aa…

29-07-2013Sociale wijkteams in ontwikkeling. De Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo geven gemeenten meer verantwoordelijkheden en minder geld. Dat noodzaakt tot een ander stelsel.

05-07-2013Voorkomen is beter dan uit huis zetten. De handreiking aanpak multiprobleemgezinnen en woonproblematiek is het definitieve woonproduct van DSP. . Met voorbeelden van diverse gemeenten.

15-06-2013Presentie is niet per se zacht en romantisch. Wat heeft de presentiebenadering teweeggebracht in de hulpverlening en hoe kijkt bedenker Andries Baart aan tegen actuele ontwikkelingen?

15-05-2013Outreachend Werkt! Outreachend werken is in korte tijd één van de belangrijkste bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geworden. Nog niet zo lang geleden werd er met argwaan naar gekeken.

01-03-2013Oikonde Nieuws over ‘wederkerigheid’. Dit Oikonde Nieuws gaat over de smaakbare mens en de smaakbare samenleving. Of het gebrek eraan doordat we een cruciaal concept, dat de wereld altijd gestuurd heeft, danig …

Bewaren

30-01-2013Ontvankelijkheid voor voormalig dak- en thuislozen in de Indische Buurt. Vanuit de minor Community Care hebben Irene Willems en Miranda Kramer in opdracht van WMO Werkplaatsen onderzoek gedaan naar de ontvankelijkheid voor voormalig dak- en thuislozen binnen de Indische Buurt.

23-01-2013Burgers maken hun buurt. Zijn bewonersinitiatieven altijd wenselijk? Wanneer is extra stimulans nodig, en wanneer wordt stimulans bemoeienis? Hoe kunnen onnodige regels en obstakels uit de weg wo…

18-01-2013 In het krijt bij de overheid. Rapport van de nationale ombudsman over het incassobeleid van de overheid en overheidsinstanties. Dit is een belangrijke oorzaak van hoe mensen met schulden steeds verder i…

03-01-2013De Amsterdamse Vroeg Eropaf aanpak. Door de aanhoudende economische crisis is in de afgelopen jaren een toenemend aantal mensen in Nederland in financiële problemen geraakt. De complexiteit e…

30-12-2012Ondersteuning van de ondersteuner. Sanne Rol en Tessa Smorenburg hebben onderzoek gedaan naar ervaringen van ondersteuners van zelfbeheerde projecten. In dit artikel beschrijven zij de belangrijkste uitkomst…

27-12-2012Meer gezinnen uit huis gezet door schulden. Het Algemeen Dagblad schreef een groot artikel over de toename van huisuitzettingen als gevolg van de crisis. Met medewerking van Eropaf!

23-12-2012Eigen Kracht conferenties: Hulp nodig? Regel het zelf maar. Wonder- of bezuinigingsmiddel: de meningen lopen uiteen over de Eigen Kracht-conferenties, waarbij hulp eerst in eigen kring wordt georganiseerd. ‘De veerkracht van…

30-11-20121 gezin 1 plan Aanpak van multi-probleem gezinnen. Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking nog onvoldoend…

26-11-2012Maatschappelijke resultaten van Frontlijnteam Heechterp Schieringen. Op 22 november jongstleden werden de resultaten van 4,5 jaar Frontlijnteam in Heechterp-Schieringen gepresenteerd. De kosten versus de maatschappelijke baten, de ervaringen met werken als generalist en het leveren van individueel maatwerk aan bewoners.

22-11-2012Wat de maatschappelijke opvang kan leren van zelfbeheer. Tijdens de workshop ‘Zelfbeheer en samensturing’ tijdens de conferentie ‘Op de omslag af”, gaf Mathijs Tuynman deze presentatie, over zijn onderzoek voor het Trimbos instituut naar zelfbeheervoorzieningen.

25-10-2012 Zelf, maar niet alleen. Vanuit het Trimbos instituut deed Mathijs Tuynman onderzoek naar zelfbeheerprojecten in de dak- en thuislozenopvang. Hij schreef er een artikel over voor Sozio.

 
 
 
 
 
 
 
 
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017