Erkenning voor woonwagenbewoners in Arnhem

Toezeggingen

In het onderzoek dat het Huurdershuis in februari 2018 hield onder de woonwagenbewoners geven bewoners onder andere aan dat er te weinig standplaatsen zijn, de standplaatsen te klein zijn en dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de woonwagenkampen. Er zijn nu verschillende toezeggingen gedaan door corporaties en wethouder om de woonsituatie van woonwagenbewoners in Arnhem te verbeteren. En daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt: woonwagenbewoners tellen (weer) mee in Arnhem!

Nieuwe woonvisie

In 2015 had de gemeente Arnhem bewoners opgeroepen om deel te nemen aan bijeenkomsten om tot een nieuwe woonvisie te komen. Diverse Arnhemmers en Arnhemse organisaties namen deze uitdaging aan, waaronder een groep woonwagenbewoners. In deze bijeenkomsten hebben deze groep bewoners steeds opnieuw aandacht gevraagd voor de problemen rond hun woonsituatie. Er werd pijnlijk duidelijk dat er al jaren geen oog was voor woonwagenbewoners en hun bijzondere woonsituatie, die nauw verbonden is met hun cultuur.

Niet meer negeren

Het gevolg van dit participatietraject is dat de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben afgesproken om deze groep bewoners niet meer te negeren. Het woonwensenonderzoek was hierbij de eerste stap in de goede richting. Woonwagenbewoners hebben deelgenomen aan interviews en hebben vragenlijsten ingevuld. Momenteel is Het Huurdershuis bezig om samen met de bewoners te komen tot nadere samenwerking met gemeente en corporaties. Wordt dus vervolgd, er staat nog veel te gebeuren!

Meer weten? Neem contact op met Sylvita Meertens van Het Huurdershuis: mail naar s.meertens@huurdershuis.nl of bel 06-46277126.     

   

‘Sleutelen aan het doe-vermogen van burgers’ –Verslag van de participatielezing door Mark Bovens

Op vrijdag 26 januari 2018 vond de eerste ‘participatielezing’ van Movisie plaats. Movisie houdt zich bezig met allerlei thema’s binnen het sociale domein en organiseert hier ook vaak kennisbijeenkomsten voor.

Als spreker nodigden ze deze keer Mark Bovens uit. Hij is onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) en begeleidde een onderzoek naar het ‘doe-vermogen’ van burgers.

Eropaf! was door Movisie gevraagd om het verhaal van Bovens aan te vullen met ervaringen uit de praktijk van financieel zelfbeheer.

Lees het hele verslag

Voorbeeld: De Effectencalculator volgens Eropaf!
De Effectencalculator is een instrument om de effecten van interventies in het sociale domein in kaart te brengen (zie: www.effectencalculator.nl). Deze evaluatiemethode gaat uit van echte cases en biedt professionals de ruimte om te leren.

De evaluatie met de Effectencalculator kent een kwalitatieve dimensie (een omschrijving van de interventie en wat deze opleverde voor betrokkenen) en een kwantitatieve (een overzicht van de gemaakte kosten en baten). De Effectencalculator onderscheidt zich door van veel andere evaluaties uit te gaan van echte cases en biedt de betrokken professionals ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. Daarnaast maakt de analyse de financiële gevolgen van een interventie helder en laat zien waar de meerwaarde voor de bewoner ligt.

De Effectencalculator is ontwikkeld door Joachum Deuten, zelfstandig adviseur en onderzoeker. Eropaf! & Co heeft, in nauwe samenwerking met Society Impact en de Uitvoeringsbrigade, de Effectencalculator verder ontwikkeld tot een instrument dat nog meer recht doet aan de werkwijze van het onderzochte team en de positie van de betrokken bewoners. Zij nemen in deze aanpak vrijwel altijd deel aan de evaluatiesessies voor de Effectencalculator. Eropaf! & Co kan u rondom de invoering van de Effectencalculator adviseren. Getrainde onderzoekers kunnen voor u de Effectencalculator ‘Eropaf-style’ inzetten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Catelijne Akkermans of Charlotte Kemmeren. Lees hier het hele artikel: De Effectencalculator volgens Eropaf!
Voorbeeld: Nationaal Laboratorium, ‘Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers’, 6 november 2015

‘Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers’ zochten op 6 november in Amsterdam-Slotervaart de spanning op tussen informele burgerinitiatieven en formele instituties. Honderden deelnemers verkenden de dilemma’s en potenties op onderwerpen als wijkteams, het basisinkomen, hinderlijke regels, veiligheid, democratie en zorg.

De 275 deelnemers aan het Nationaal Laboratorium zochten in De Buurtzaak in Amsterdam Slotervaart naar manieren om de frictie tussen formeel – overheid en instituties – en informeel – burgers en hun initiatieven – duurzaam op te heffen, of van wrijving glans te maken. Het hier het verslag van het laboratorium: Hoeveel informaliteit kunnen overheid en instituties verdragen?  Zie hier de video: Nationaal Laboratorium, ‘Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers  

Het Nationaal Laboratorium was een samenwerkingsproject van Eropaf!, de Vrijwilligersacademie, de Hogeschool van Amsterdam en Tijdschrift Sociale Vraagstukken. De video is een productie van Hugo Meijer en Tiva Pam van Eropaf! & Co.
Voorbeeld: online dossier ‘Wat werkt bij schuldhulpverlening’

Bij Movisie verscheen het praktische dossier ‘Wat werkt bij schuldhulpverlening’, geschreven door Martin Zuithof, redacteur bij Eropaf & Co. De publicatie behandelt de vele aspecten die een rol spelen bij zowel materiële als immateriële schuldhulpverlening, schuldpreventie, vroegsignalering en schuldregeling.Het dossier bevat ‘feiten en cijfers’ rondom schulden en schuldhulpverlening. Daarna komt ‘de context’ met de beleidsontwikkeling, wetgeving en actuele discussies aan bod. Vervolgens bevat het dossier een beschrijving van ‘werkzame factoren in schuldpreventie en schuldhulpverlening’. Ten slotte komen zes veelbelovende aanpakken in de schuldhulpverlening aan de orde. Het overzicht van werkzame factoren en veelbelovende aanpakken kan dienen als vertrekpunt voor een nieuwe aanpak in de eigen praktijk.

Het webdossier is hier gratis te downloaden: Wat werkt bij schuldhulpverlening, Movisie, september 2015. Lees hier het nieuwsbericht Eropaf! Ondersteuning, ‘Nieuw online dossier ‘Wat werkt bij schuldhulpverlening’ verschenen‘.
Voorbeeld: Drukbezochte conferentie ‘Armoede in de uitverkoop!’ georganiseerd door Eropaf! & Co

De conferentie ‘Armoede in de uitverkoop’ op 25 september 2015 zette de noodzaak van een opleiding tot ervaringsdeskundige op de agenda. Ervaringsdeskundigen zijn nodig om de kloof te dichten tussen mensen in armoede en instanties als zorg, onderwijs en sociale dienst. De Link, de Vlaamse vereniging voor ervaringsdeskundigen, maakte indruk met hun verhaal over emancipatie en herstel vanuit armoede.

De grote zaal van Huis van de Wijk De Buurtzaak in Amsterdam-West zit afgeladen vol: ruim tweehonderd bezoekers zijn op de conferentie afgekomen. Gespreksleider Marc Räkers (Eropaf! & Co) loodst de aanwezigen behendig door het overvolle middagprogramma. Vanuit De Link, de vereniging voor ervaringsdeskundigen in Vlaanderen, is een groep gedreven pleitbezorgers voor de opleiding tot ervaringsdeskundige naar Amsterdam gekomen.
De publiciteit, organisatie en presentatie van de conferentie was in handen van Eropaf! & Co. Het videoverslag van de conferentie is gemaakt door Hugo Meijer en Cas van de Pas, van Eropaf! & Co. Het geschreven verslag ‘Levendige conferentie ‘Armoede in de uitverkoop!‘, is gemaakt door Martin Zuithof, ook van Eropaf! & Co.
Voorbeeld: Documentaire Je Eigen Stek
Documentaire van Hugo Meijer over ‘Je Eigen Stek’, een doorstroom voorziening voor oud-daklozen in zelfbeheer. In JES wonen zo’n zestien mensen die samen het huis runnen en elkaar ondersteunen als voorbereiding op een zelfstandig leven. De film geef een beeld van ontstaan van de voorziening, de achtergronden van bewoners en de begeleiding naar zelfstandigheid.
De documentaire is mogelijk gemaakt door: gemeente Amsterdam, HvO-Querido, Stichting Eropaf! Productie en camera: Hugo Meijer, met medewerking van Cas van der Pas. Kijken: Documentaire Je Eigen Stek
Voorbeeld: Onderzoek ‘Oud-bewoners over hun ervaring in en na Je Eigen Stek’

Het onderzoek ‘Oud-bewoners over hun ervaring in en na Je Eigen Stek’ belicht de ervaringen van voormalig daklozen bij het wonen in zelfbeheer. Bij dit onderzoek van de HvA en Eropaf & Co! waren naast studenten van de HvA en de UvA, ook huidige en oud bewoners van Je Eigen Stek (JES) betrokken als mede-onderzoekers.

In januari 2014 gaven de gemeente Amsterdam (Dienst Wonen, Zorg en Samenleven) en HvO-Querido mede op verzoek van Je Eigen Stek opdracht tot een onderzoek onder oud-JES-bewoners. Onderzoekers Catelijne Akkermans van de coöperatie Eropaf! & Co en Max Huber van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), en voerden het onderzoek uit.

Lees: De effecten van zelfbeheer onderzocht via peergroup-onderzoek

Voorbeeld: Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen

De Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen biedt actuele inzichten over preventie en interventie bij dreigende ontruimingen wegens schulden aan woningcorporaties, gemeenten, huurders(organisaties) en hulpverleners.

De handreiking is gebaseerd op de ervaringen van het landelijk meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen (www.huisuitzetting.info). Bij het meldpunt bieden medewerkers van Eropaf! actief ondersteuning bij het voorkomen van uitzettingen. Dankzij het meldpunt houdt Eropaf! zicht op beleid en praktijk rond (dreigende) huisuitzettingen wegens schulden. Iedere melding is een casestudy en biedt aanknopingspunten voor verbetering.
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017