Eropaf biedt opleidingen in het sociale domein

De opleidingen en workshops zijn opgezet vanuit het gedachtegoed van Eropaf!

De opleidingen zijn met name bestemd voor: bewindvoerders, schuldhulpverleners, sociale wijkteams, advocaten, medewerkers van woningcorporaties en andere sociale professionals. 

We bieden de volgende opleidingen en/of workshops:

Morele oordeelsvorming

Datum: 4 april en 18 juni

Professionals die direct of indirect te maken hebben met schuldhulpverlening, bewindvoering en / of huisuitzettingen worden geconfronteerd met lastige dilemma’s. Bij deze dilemma’s zijn vaak meerdere partijen met verschillende belangen betrokken (bewindvoerder, schuldhulpverlener, schuldeisers, deurwaarders, de klant zelf en familieleden of buren). Bij de afweging heeft de professional te maken met kwetsbare mensen, een wettelijk kader, een beroeps, – of gedragscode.

Soms zijn er ook ethische dilemma’s die de professional zelf raken.

In deze training worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met een aantal denkgereedschappen en gespreksvormen die hen helpen om zelf en met anderen na te denken over concrete morele vragen uit hun dagelijkse praktijk. De deelnemers oefenen het 7-stappen model van morele oordeelsvorming.

Deze training wordt uitgevoerd in samenwerking met Governance & Integrity.

De Branchevereniging BPI kent 7 studiepunten toe aan deze training.

Doelgroep           schuldhulpverleners, bewindvoerders en advocaten

Omvang               2 dagdelen

Prijs:                    290,- euro

Locatie                 De Buurtzaak
                             Chris Lebeaustraat 4, Amsterdam

Voor aanmelding of informatie: training@eropaf.nl.  

Motiverende gesprekstechnieken

Datum: dinsdag 16 april en dinsdag 1 oktober 

Als professional in het sociale domein krijg je vaak te maken met mensen waar het oplossen van het acute probleem voorop staat maar waar het veranderen of beïnvloeden van het gedrag op de lange(re) termijn net zo belangrijk is.

In de praktijk blijkt veranderen, het aanleren van ander gedrag een lastig proces dat vaak moeizaam verloopt en veel energie kost.  Het is niet gemakkelijk om uit oude patronen te stappen en nieuw gedrag te ontwikkelen en vol te houden. Tegelijkertijd brengt de verandering ook nieuwe kansen met zich mee, verbeteringen, trots over eigen kunnen, bevestiging dat iets wél kan.

In deze training maken de deelnemers kennis met het model van motiverende gespreksvoering (Miller en Rollnock) en krijgen en oefenen ze een aantal coachende gesprekstechnieken die ze in de praktijk kunnen toepassen.

Doelgroep: bewindvoerders, schuldhulpverleners, sociale teams en sociale advocatuur.

Prijs: 240,- euro

Voor aanmelding of informatie: training@eropaf.nl.

Workshop Maatschappelijke Bewindvoering

Datum: maandag 25 maart, van 9:30 – 16:30 uur
En: donderdag 19 september van 9:30 – 16:30 uur

Beschermingsbewind en/of bewindvoering staat onder druk. De politiek, maatschappelijke organisaties en kantonrechter zoeken naar nieuwe wegen om bewindvoering efficiënter, doelmatiger en professioneler te organiseren.

In deze workshop ligt de focus op maatschappelijke bewindvoering. Hierbij komen aan de orde: de competenties van de maatschappelijk bewindvoerder, de maatschappelijke context van deze vorm van bewindvoering en wat dit betekent voor de wijze professionele uitoefening van je rol als maatschappelijk bewindvoerder.

Doelgroep          bewindvoerders.

Omvang               1 dag

Kosten                  300,- euro incl. BTW

Voor aanmelding of informatie: training@eropaf.nl.

Workshop Aanpak Voorkomen Huisuitzetting

Datum: dinsdag 18 juni en dinsdag 8 oktober van 13:00 – 16:00 uur

Huisuitzettingen hebben ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt. De materiele en sociaal-maatschappelijke schade is groot. Ingrijpen bij dreigende huisuitzetting is een effectieve manier om dak- en thuisloosheid en andere maatschappelijke problematiek te voorkomen.

Eropaf heeft onlangs een hernieuwde uitgave van de Handreiking Voorkomen Huisuitzetting gepresenteerd. Deze biedt actuele inzichten over preventie en interventie bij dreigende ontruimingen wegens schulden. In onze workshop maakt u kennis met de nieuwe inzichten en krijgen de deelnemers een aantal concrete handvatten aangereikt voor een gerichte aanpak in de eigen hulpverleningspraktijk of organisatie.

Doelgroep: Medewerkers die werkzaam zijn bij woningcorporaties, hulpverleningsinstellingen, lokale overheden en bewindvoerders.

Prijs: 125,- euro

Voor aanmelding of informatie: training@eropaf.nl.

 

Workshop Vroegsignalering voor sociale wijkteams

Datum: donderdag 14 maart 2019 van 09.30 – 16.30 uur
En: donderdag 26 september 2019 van 09.30 – 16.30 uur

Uit recent onderzoek blijkt dat vroegsignalering bij sociale wijkteams niet goed van de grond komt. Dat is jammer, want een belangrijk onderdeel van preventie is vroeg signalering. Bij vroeg signalering herken je een probleem nog voordat dit een echt probleem is. Dit is belangrijk omdat je hierbij erger kunt voorkomen. Voor hulpverleners in een sociaal team zijn de resultaten vaak niet direct zichtbaar, toch kan je door op tijd preventie toe te passen cliënten een hoop ellende besparen. Daarnaast levert preventie de samenleving uiteindelijk veel geld op.

In deze workshop wordt gewerkt aan de bewustwording en krijgen medewerkers van sociale wijkteams een instrument aangereikt om gericht aan vroeg signalering te werken. Een belangrijk aspect daarbij is de samenwerking tussen welzijn, zorg en participatie in de buurt

Doelgroep          Medewerkers van sociaal domein en schuldhulpverlening

Omvang              2 dagdelen

Prijs:                   240,- euro

Voor aanmelding of informatie: training@eropaf.nl.

Workshop Huurrecht in de praktijk

Datum: maandag 8 april 2019 van 09.30 – 16.30 uur
En: maandag 21 oktober van 09.30 – 16.30 uur

Huurrecht is een belangrijk kennisonderdeel binnen de dagelijkse werkzaamheden van corporaties en professionals in het sociale domein. Daarom is een gedegen kennis van de basisprincipes en het op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in het huurrecht van groot belang. Deze workshop huurrecht biedt u dat.

In de cursus Huurrecht in de Praktijk komen onder meer huurrecht bij woonruimte en de huur en verhuur van woonruimte in het algemeen, schadevergoedingsplicht bij gebreken en onderhuur aan de orde. U wordt op de hoogte gebracht van de rechten en plichten van de huurder én die van uw organisatie als verhuurder met deze basis cursus Huurrecht.

In de workshop worden veel praktijksituaties behandeld en komen thema’s aan de orde als: rechten en plichten huurder en verhuurder, huurrecht woonruimte, gedoogplicht huurder, actuele jurisprudentie en de riekwijdte van een convenant om problemen en huisuitzettingen te voorkomen.

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Het Huurdershuis.

Doelgroep          Medewerkers woningbouwcoöperaties, sociale wijkteams en bewindvoerders

Omvang              1 dagdeel

Prijs:                   220,- euro

Voor aanmelding of informatie: training@eropaf.nl.

Workshop Woonoverlast

Datum: woensdag 17 april 2019 van 09.30 – 16.30 uur
En: maandag 7 oktober van 09.30 – 16.30 uur

Woonoverlast is een actueel onderwerp in de volkshuisvesting. Corporaties hebben onlangs via hun belangenorganisatie Aedes de noodklok geluid over de achteruitgang van de leefbaarheid in de corporatiewijken. Het stijgende aantal overlastproblemen onder bewoners is daar volgens hen een belangrijke indicator van.

Een toename van bewoners met lage inkomens, bewoners met complexe problematiek vanuit de zorgverleners (extramuralisering), veel verschillende nationaliteiten op een klein oppervlak, etc. worden door Aedes genoemd als oorzaken van de overlast.

Huurdersorganisaties worden zich hier ook steeds meer bewust van, vanuit de corporaties en hun achterban maar soms ook vanuit eigen ervaring. Maar ook gemeenten zien woonoverlast als een belangrijk onderwerp.

Deze workshop wordt de komende periode verder uitgewerkt maar we kunnen nu al aangeven dat het een interactieve workshop wordt waarin deelnemers een aantal handvatten meekrijgen om binnen hun wooncorporatie, gemeente of binnen de keten woonoverlast gericht aan te pakken.

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Het Huurdershuis.

Doelgroep          Medewerkers woningbouwcoöperaties, sociale wijkteams en bewindvoerders

Omvang              1 dagdeel

Prijs:                   220,- 

Voor aanmelding of informatie: training@eropaf.nl.

Opleiden en trainen
We trainen en coachen onder andere: financieel medewerkers, incassomedewerkers, klantmanagers, gemeentemedewerkers, sociaal werkers, maar ook wijkagenten en leden wijkteam, leden van huurders- en bewonersorganisaties.

We werken met op maat gemaakt cursusmateriaal, trainingsacteurs, veel praktijkvoorbeelden en ervaren trainers. We hechten aan een duurzaam resultaat en aangezien we weten dat vaardigheden niet in één middag geleerd zijn, bieden we waar nodig onze trainingen verspreid over meerdere dagdelen aan. Op het werk of op een trainingslokatie. Dat stemmen we op de behoeften af. In de tussenliggende periode kunnen de deelnemers oefenen met gerichte praktijkopdrachten. Zo brengen de ze het geleerde in hun eigen werkpraktijk, middels kleine reflectie-opdrachten waar ze persoonlijke feedback op ontvangen. 

Een greep uit ons aanbod:

 • Omgaan met mensen in kwetsbare omstandigheden (bouwstenen voor een effectieve communicatie, waaronder: motiverende gespreksvoering);

 • ‘Eerste hulp bij financiële problemen’ voor professionals in het sociale domein (wijkteam medewerkers, agenten, )

 • Coaching voor budgetcoaches en bewindvoerder

 • Ondersteunende trainingen voor leden huurdersorganisaties (meerdere thema’s)

 • Training zelfbeheer: hoe stimuleer je zelfbeheer?

 • Ontwikkelingen in armoede en schulden: hoe kan je vanuit jouw organisatie bijdragen aan het doorbreken van armoede?

 • Van behandelen op locatie naar de wijk: outreachend werken

 • Het aanpakken van huurachterstanden en het voorkomen van huisuitzettingen

 • Ondersteuning naar financieel zelfbeheer

 • De inzet van ervaringsdeskundigen in Armoede

 • Waarom en hoe zet je een sociale coöperatie op?

 • Bewindvoering anders en inclusieve schuldhulp

Neem voor meer informatie contact op met info@eropaf.nl

Al onze trainingen zijn …

maatwerk: vooraf een gesprek bij u op locatie om de training te kunnen afstemmen op uw situatie en verwachtingen;

resultaatgericht: we besteden veel aandacht aan het eigen maken van nieuwe vaardigheden;

gevoed door de praktijk; elke training is gebaseerd op praktijkervaring: goed opgeleide trainers met veel praktijkervaring.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017