Jaarverslag Eropaf! 2020

 

 1. Algemeen

2019 was een goed en boeiend jaar voor Eropaf!, waarin de groei van beschermingsbewindvoerders opvallend was, we participeerden in een aantal interessante onderzoeken binnen het sociaal domein en financieel zelfbeheer en waarin een slag is gemaakt naar het professionaliseren van de organisatie.

Met name de professionaliseringsslag was een ingewikkeld en belangrijk thema. Eropaf! ontstond in 2007 als een kleine slagvaardige organisatie van vrijwilligers met het streven om innovaties tot stand te brengen op het gebied van sociale domein en maatschappelijke, bewindvoering. De methode kenmerkt(e) zich door een outreachende, contact makende en activerende benadering.

In 2019 hebben we ons de vraag gesteld of Eropaf! de komende jaren nog een toegevoegde waarde heeft of dat we inmiddels zijn ingehaald door andere, vergelijkbare initiatieven. Aan de hand van een SWOT-analyse hebben de leden en het bestuur besloten dat Eropaf! nog steeds een toegevoegde waarde kan vervullen, maar dat dit wel bepaalde voorwaarde stelt aan het professionaliseren van de organisatie, zowel op bestuurlijk, financieel en inhoudelijk gebied. Dat heeft ertoe geleid dat het bestuur in de bestuursvergadering van november 2019 het strategisch beleidsplan 2019 – 2022 heeft vastgesteld. In het plan zijn een aantal duidelijke doelstellingen en initiatieven opgenomen die aantoonbaar bijdragen aan de professionalisering van de organisatie met betrekking tot:

 • De huidige verschillende organisatieonderdelen worden ondergebracht in een Stichting
 • De rol en de samenstelling van het Bestuur wordt daarop aangepast
 • Er wordt geïnvesteerd in het op orde krijgen en houden van de financiën van de Stichting
 • De oorspronkelijke uitgangspunten en waarden van Eropaf! als outreachend, wijkgericht werken vanuit de visie om kwetsbare mensen en groepen te ondersteunen in hun streven naar meer autonomie en zelfredzaamheid blijft leidend
 • Er worden, in samenspraak met de leden, duidelijke herkenbare inhoudelijke keuzes gemaakt voor initiatieven waarop we ons de komende jaren op willen richten.
 • Het versterken van Advies & Onderzoek en beperkte groei van bewindvoerders om de continuïteit van de organisatie te versterken.

In 2020 worden de uitgangspunten van het strategisch beleidsplan nader uitgewerkt en geconcretiseerd.

 1. Bestuur(lijk)

In 2019 had Eropaf! de volgende organisatiestructuur:

 1. Het bestuur van de Stichting Eropaf! wordt gevormd door:

            Martin Stam voorzitter

          Bernard Smit tijdelijk toegevoegd penningmeester

          Christophe Boudewijn, algemeen lid

          Nathalie Boerebach, algemeen lid

Het rooster van aftreden is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. De bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen onkosten.

Ambitie om bestuur te vernieuwen; op zoek naar nieuwe penningmeester als opvolger voor Jeroen Boudewijn en opvolger voor scheidend bestuursvoorzitter Martin Stam.

 1. Een onderdeel van de Stichting is onze coöperatie Eropaf! & Co. De coöperatie bestaat uit leden waarin vrijwilligers, ervaringswerkers en zelfstandige professionals met elkaar samen aan het uitvoeren, ontwikkelen, onderzoeken en publiceren van vernieuwingen in het sociaal domein. In 2019 had de coöperatie ongeveer 10 leden die zijn aangesloten bij de coöperatie. We besluiten de coöperatie in 2020 op te heffen. De werkzaamheden van zijn inmiddels ondergebracht bij Stichting Eropaf!

 2. Daarnaast is er Stichting Eropaf Ondersteuning, van waaruit iemand via een detacheringsovereenkomst bij JES werkt. Ook de werkzaamheden van de ondersteuners Financieel Zelfbeheer vallen hieronder. Deze constructie was gunstig aangezien deze constructie liep via WGI, en er geen BTW werd afgedragen (werkend vanuit de COA Zorg en Welzijn/ btw-vrijstelling). Dit is echter in de loop van 2019 veranderd; per juli 2019 is het werk van degene die via WGI is gedetacheerd, wel BTW plichtig. Hiermee komt het bestaansrecht van een Eropaf Ondersteuning als aparte organisatorische eenheid voor deze activiteiten ter discussie te staan: willen we ook deze werkzaamheden bij Stichting Eropaf! onderbrengen?

 3. Bij Eropaf! Ondersteuning zetten Financieel Zelfbeheerders en Beschermingsbewindvoerders zich in voor mensen met geldproblemen. Zij ondersteunen hen op weg naar financieel zelfbeheer vanuit het concept van maatschappelijke bewindvoering. Eropaf Ondersteuning heeft in 2019 een geleidelijke groei doorgemaakt, met betrekking tot het aantal bewindvoerders en activiteiten. De bewindvoerders gaan te werk vanuit de Eropaf! -gedachte en werken vanuit de volgende kernbegrippen: a) zorgen dat de client (en zijn omgeving) zoveel mogelijk de regie behoudt b) actief zoeken naar manieren om het bewind zo kort mogelijk te laten duren en c) het creëren van financiële en administratieve rust en stabiliteit. De Eropaf! Bewindvoerders zijn uitgesproken maatschappelijke ondernemers.

De bewindvoerders in 2019 zijn

 • Elles Visser (Amsterdam)
 • Erik Wals (Utrecht)
 • Erna de Goede (Utrecht)
 • Bram Vat (Oost-Nederland)
 • Hannah Nuesink (Amsterdam)
 • Darifa El Mahdioui (Amsterdam)
 • Lisette Smink (Zaanstreek)
 • Wendy Hoost (Zaanstreek/Amsterdam)
 • Anton Kwakkenbos (Rotterdam

 

3     Jaarvergadering

In 2019 heeft Eropaf! een informele gecombineerde jaarvergadering c.q. nieuwjaarbijeenkomst gehouden. Oktober 2019 vond er een tussentijdse, interactieve bijeenkomst plaats met de leden, waarin impliciet aandacht werd besteed aan het strategisch beleidsplan en de voorgenomen veranderingen.

 

4     Beleid en activiteiten

Eropaf! heeft in 2019 een beleidsplan opgesteld. Op basis van dat beleidsplan heeft Eropaf!  in 2019 onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Onderzoek in project ‘overleven en leven van SEZO. Daarnaast is Eropaf! als doorlopend sparringpartner en ‘kritische vriend’ betrokken in team SEZO Amsterdam
 • Publicatie kandidatenmarkt: boekje met beschrijving werkwijze en portretten jongeren
 • Participatie in lopend meerjarig actieonderzoek naar werkwijze Toegang in Tilburg
 • Evaluatie en monitoring meerjarig project Thumbs Up, Way up (subsidie VWS, in opdracht van de Vrije Universiteit)
 • Congres rond thema ‘op weg naar nul huisuitzettingen’
 • Ontwerpen, organiseren en uitvoeren van de training maatschappelijke bewindvoering
 • Ontwerpen, organiseren en uitvoeren van de training morele oordeelsvorming in de beroepspraktijk van maatschappelijke bewindvoerders
 • b.v. het Kansfonds zijn we op zoek gegaan naar een vorm om bewindvoering parallel te laten lopen met versterken van zelfstandigheid en coaching op moment dat een persoon uit het bewind kan. Uit dit traject hebben we een aantal lessen geleerd. Hiervoor verwijzen we naar het eindrapport over dit traject. Belangrijkste conclusie: we krijgen de financiering voor FZ niet rond. We hebben mede daardoor te weinig toegevoegde waarde t.o.v. de vele initiatieven die er op dit gebied zijn.
 • De initiatieven Financieel Zelfbeheer die er lopen ronden we af en laten we een slapend bestaan leiden. Wat we geleerd hebben en bruikbare tools (budgetster) zetten we voort bij Ondersteuning Bewindvoering. Bij beschikbare financiering en/of ontwikkelingen in de Buddy-app kunnen we de positie van FZ heroverwegen.

 

In 2019 heeft Eropaf! het initiatief genomen om te onderzoeken of ze, in samenwerking met een aantal ervaren en deskundige, trainers een opleidingsaanbod kan ontwikkelen voor professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein, schuldhulpverlening en bewindvoering.

 

5     Publiciteit

Eropaf! heeft in 2019, in overeenstemming met de doelstelling en visie van de organisatie, op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan publiciteit. Dat heeft onder meer geleid tot een aantal artikelen en columns in de vakbladen Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en Sozio. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat door een aantal gerichte symposia of congressen te organiseren dan wel een bijdrage te leveren aan een congres. Voorbeelden zijn:

 • Bijdrage aan studiemiddagen van COMO/ cliëntenraden over Voorkomen Huisuitzetting
 • Artikelen van Marc Räkers in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
 • In 2019 heeft Eropaf! zes nieuwsbrieven gemaakt en verspreid onder een groot aantal stakeholders waarin specifieke ontwikkelingen rond het sociaal domein en bewindvoering waar Eropaf direct of indirect bij betrokken is werden toegelicht.

  6     Financiën

Het beheer en de verantwoording van de financiën en het voeren van een zorgvuldige, transparante boekhouding is al een aantal jaren een aandachtpunt. De aanwijzing van de Belastingdienst was in 2019 een extra stimulans om de financiën binnen de Stichting op orde te krijgen. Inmiddels is de boekhouding is naar tevredenheid ingericht en Administratiekantoor Loorbach lijkt onze manier van werken (met de afdrachten, werken met zzp’ers) goed te snappen. De samenwerking verloopt goed. De administratie van de voorgaande jaren is vrijwel geheel ingevoerd in boekhoudprogramma Reeleezee. Het grote geheel – zowel de lopende boekhouding als die van de afgelopen jaren – staat en er is meer inzicht in de geldzaken dan we ooit hebben gehad.

Er zijn nog wat aandachtspunten, met name in het boeken van bepaalde posten onder bepaalde categorieën (bijvoorbeeld: er ontbreekt nog een aparte rubriek voor de afdrachten van de niet-bewindvoerders). Begin september 2019 lopen we met Loorbach nog een laatste keer door alle boekingen en grootboeknummers om alle puntjes op de i te zetten.  Dan kunnen we nog enkele suppletieverzoeken indienen en kunnen de boeken voor de afgelopen jaren echt worden gesloten.

De volgende stap is het op basis van onze boekhouding opstellen van een begroting en jaarplannen. Omdat op de lange termijn te borgen en goed uit te kunnen voeren ligt er het voorstel bij het Bestuur om een betaalde administratieve, ondersteunende kracht aan te trekken.

November 2019 heeft het Bestuur de winst en verliesrekening goedgekeurd. De W&V-rekening is als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. Het verslag is ook terug te vinden op onze website.

Het voornemen is om maart 2020 een meerjarenbegroting vast te stellen en vanaf dat jaar te starten met het sturen en aanleveren van kwartaaloverzichten.

 

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017