Wat we lezen
1

01-02-2017 - De eindjes aan elkaar  Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk

13-12-2016 - ‘Huisuitzettingen: het gevolg van het tekortschieten’ Een huisuitzetting verergert de misère voor alle betrokkenen, de woningcorporatie en de gemeente. Dat stelt Sylvita Meertens van het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, waar 1000 meldingen zijn binnengekomen. Maar hoe voorkom je een huisuitzetting?

01-04-2016 - Schulden uit de knel. Een verkenning van innovaties bij de aanpak van schulden

12-02-2015 - Het andere perspectief. Het verhaal van een ervaringsdeskundige bij de HvA. In dit essay reflecteert ervaringsdeskundige Henrike Kowalk op de onderwijspraktijk bij de eerder genoemde opleidingen en op haar rol als medewerker bij het lectoraat &lsqu...

15-12-2014 - Belastingdienst bron van armoede. In het rapport ‘Belastingdienst, een bron van armoede?’ inventariseert de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden de problemen bij invordering van belastin...

10-11-2014 - Onoplosbare schuldsituaties. Het 'echte' nieuws is dat het aantal mensen met onoplosbare schulden stijgt, schulden waarvoor de eerste zes maanden geen regeling getroffen kan worden. Bij deze mensen v...

30-10-2014 - Quickscan versterken preventie huisuitzettingen. Op landelijk niveau is het aantal huisuitzettingen in 2013 toegenomen. Niet duidelijk is in hoeverre het hierbij om een toename van uitgezette gezinnen gaat. Er is in het ...

08-09-2014 - Zesdelige artikelenserie 'De Nieuwe Armoede'. Zesdelige artikelenserie over de Nieuwe Armoede door Emma Brunt. Een bundeling van: Van koophuis naar Mongoolse tent (27 maart 2013), Kwartje wordt dubbeltje (7 augustus 20...

08-09-2014 - Terugdringen aantal huisuitzettingen vereist gezamenlijke aanpak. Hoewel de economie inmiddels weer voorzichtig aantrekt, neemt het aantal huisuitzettingen nog altijd toe. Steeds meer huishoudens verkeren in dusdanig grote financiële...

08-09-2014 - Niet meer naar Verona. De nieuwe armoede (slot). Wie door de crisis plotseling uit zijn comfortabele middle class-positie valt, moet niet alleen op zijn centen letten, hij moet ook zijn schaamte overwinnen. En zich hoeden...

08-09-2014 - Het voorkomen van schulden - Over het inzetten van schuldpreventie-instrumenten in de dynamische wereld van de schuldhulp. Het onderzoek geeft inzicht in de wettelijke kaders die van kracht zijn bij het vormgeven van schuldpreventie en geeft een overzicht van de belangrijkste reeds ontwikkelde ...

08-09-2014 - Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie. Deze 'Preventiebundel' bevat acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie. Het zijn praktische handvatten voor gemeenten voor het ontwikkelen en inzetten van de acht me...

29-08-2014 - Huisuitzettingen voorkomen: 'Met ons valt altijd te praten'. Huisuitzettingen voorkomen: ‘Met ons valt altijd te praten’Door de economische crisis stijgt het aantal huisuitzettingen: 10 procent in 2012. Ondanks dat corpor...

05-07-2014 - Gevangen in schuld. Gevangen in Schuld laat de omvang van de schuldenproblemen van reclasseringscliënten zien. De helft van hen kampt met een gemiddelde schuld van 23.000 euro. Een bedr...

 01-07-2014 - Het snelle eind van daklozenvoorziening in zelfbeheer Boompje-Beestje 'Zelfbeheer werkt niet als je orders krijgt van hogerhand'. Botsende visies tussen de initiatiefnemers bleken het succes van zelfbeheervoorziening voor daklozen Boompje-Beestje steeds meer in de weg te  staan. De opzet van het ... 

18-06-2014 - Eindrapport onderzoekspracticum: De taken van een bewindvoerder. In de nieuwe wetgeving voor het beschermingsbewind zijn onder meer kwaliteitseisen opgenomen. Om beschermingsbewind effectiever te laten verlopen, zijn de gronden hiervoor ...

18-06-2014 - Hebben de banken zich gebeterd? Ze zouden beter communiceren, meer aan preventie doen, zeiden banken vorig jaar toen Vereniging Eigen Huis ze sprak over geldnood onder huiseigenaren. Wat is daarvan terech...

22-05-2014 - The proof of the pudding is in the eating. Lessons learned uit peer-research OGGZ/MO: Mankracht en Meetellen. Peer-research projecten in de OGGZ/MO – waarbij leden uit de te onderzoeken doelgroep worden ingezet als medeonderzoekers - zijn van betrekkelijk recente datum. In Ut...

22-05-2014 - Onderzoeksrapport samenwerkingsconvenant Preventie Huisuitzettingen Rotterdam. Het convenant Preventie Huisuitzettingen Rotterdam is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningbouwcorporaties. Wat is de werking van het samen...

17-04-2014 - Sociale teams staan echte vernieuwing in de weg - Opinie Marc Räkers. Veel gemeenten zijn druk bezig met het opzetten van sociale (wijk)teams. Deze teams moeten ‘generalistisch’ werken en dicht bij ‘de burgers’ staan z...

Bewaren

2

19-03-2014 - Vlees noch vis. Een week meedraaien bij de voedselbank in Amsterdam-West geeft Emma Brunt niet alleen inzicht in de nogal treurige samenstelling van de pakketten. Ze leert ook medewerkers ...

 

05-02-2014 - Recidivisten voorkomen is beter dan genezen. Voor deze eindopdracht voor mijn opleiding MWD heb ik onderzocht wat de reden is van het toenemende aantal recidivisten bij Vroeg Eropaf. Het is gebleken dat mensen die doo...

15-01-2014 - 'Er is altijd meer aan de hand.' De nieuwe armoede (3). Het aantal huisuitzettingen blijft maar stijgen: in 2012 6750 keer, tien procent meer dan het jaar daarvoor. Door de crisis kunnen velen de huur niet meer betalen.

13-12-2013 - Artikel in Woonbond tijdschrift over (voorkomen van) huisuitzettingen. Artikel in het tijdschrift van de Woonbond over huisuitzettingen en het voorkomen daarvan met onder andere commentaar van Catelijne Akkermans van het meldpunt huisuitzettin...

11-11-2013 - Every picture tells a story - Armoede een gedifferentieerd verschijnsel. Armoede in Nederland bestaat wél: sinds de crisis leeft zo’n 10% van de Nederlanders onder de armoedegrens, in Amsterdam leeft zelfs rond de 17% op een socia...

30-09-2013 - Huisuitzettingen in Nederland - Samenwerking met Eropaf! Het gebeurt steeds vaker: huurders die een huurachterstand oplopen of voor wie huisuitzetting dreigt. Stichting Eropaf! zet zich in om het aantal huisuitzettingen in Nederland terug te dringen.

14-09-2013 - (Hoe) Gaat dat samen dan? Je Eigen Stek, een voorziening in zelfbeheer voor en door mensen met ervaring met dakloosheid, is een innovatieve praktijk.

11-09-2013 - Voorkomen van huisuitzettingen, hoe doen we dat? Onlangs publiceerden wij de 'Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen' over de toename van het aantal huisuitzettingen en de benodigde maatregelen om deze tendens te stoppen....

31-07-2013 - De bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD. Ruim 1700 mensen hebben de afgelopen maanden de SP-enquête onder bijstandsgerechtigden ingevuld. Kamerlid Sadet Karabulut is tevreden: ‘Dit heeft een schat aa...

29-07-2013 - Sociale wijkteams in ontwikkeling. De Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo geven gemeenten meer verantwoordelijkheden en minder geld. Dat noodzaakt tot een ander stelsel.

05-07-2013 - Voorkomen is beter dan uit huis zetten. De handreiking aanpak multiprobleemgezinnen en woonproblematiek is het definitieve woonproduct van DSP. . Met voorbeelden van diverse gemeenten.

15-06-2013 - Presentie is niet per se zacht en romantisch. Wat heeft de presentiebenadering teweeggebracht in de hulpverlening en hoe kijkt bedenker Andries Baart aan tegen actuele ontwikkelingen?

15-05-2013 - Outreachend Werkt! Outreachend werken is in korte tijd één van de belangrijkste bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geworden. Nog niet zo lang geleden werd er met argwaan naar gekeken.

01-03-2013 - Oikonde Nieuws over 'wederkerigheid'. Dit Oikonde Nieuws gaat over de smaakbare mens en de smaakbare samenleving. Of het gebrek eraan doordat we een cruciaal concept, dat de wereld altijd gestuurd heeft, danig ...

Bewaren

3

30-01-2013 - Ontvankelijkheid voor voormalig dak- en thuislozen in de Indische Buurt. Vanuit de minor Community Care hebben Irene Willems en Miranda Kramer in opdracht van WMO Werkplaatsen onderzoek gedaan naar de ontvankelijkheid voor voormalig dak- en thuislozen binnen de Indische Buurt.

23-01-2013 - Burgers maken hun buurt. Zijn bewonersinitiatieven altijd wenselijk? Wanneer is extra stimulans nodig, en wanneer wordt stimulans bemoeienis? Hoe kunnen onnodige regels en obstakels uit de weg wo...

18-01-2013 - In het krijt bij de overheid. Rapport van de nationale ombudsman over het incassobeleid van de overheid en overheidsinstanties. Dit is een belangrijke oorzaak van hoe mensen met schulden steeds verder i...

03-01-2013 - De Amsterdamse Vroeg Eropaf aanpak. Door de aanhoudende economische crisis is in de afgelopen jaren een toenemend aantal mensen in Nederland in financiële problemen geraakt. De complexiteit e...

30-12-2012 - Ondersteuning van de ondersteuner. Sanne Rol en Tessa Smorenburg hebben onderzoek gedaan naar ervaringen van ondersteuners van zelfbeheerde projecten. In dit artikel beschrijven zij de belangrijkste uitkomst...

27-12-2012 - Meer gezinnen uit huis gezet door schulden. Het Algemeen Dagblad schreef een groot artikel over de toename van huisuitzettingen als gevolg van de crisis. Met medewerking van Eropaf!

23-12-2012 - Eigen Kracht conferenties: Hulp nodig? Regel het zelf maar. Wonder- of bezuinigingsmiddel: de meningen lopen uiteen over de Eigen Kracht-conferenties, waarbij hulp eerst in eigen kring wordt georganiseerd. ‘De veerkracht van...

30-11-2012 - 1 gezin 1 plan Aanpak van multi-probleem gezinnen. Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking nog onvoldoend...

26-11-2012 - Maatschappelijke resultaten van Frontlijnteam Heechterp Schieringen. Op 22 november jongstleden werden de resultaten van 4,5 jaar Frontlijnteam in Heechterp-Schieringen gepresenteerd. De kosten versus de maatschappelijke baten, de ervaringen met werken als generalist en het leveren van individueel maatwerk aan bewoners.

22-11-2012 - Wat de maatschappelijke opvang kan leren van zelfbeheer. Tijdens de workshop 'Zelfbeheer en samensturing' tijdens de conferentie 'Op de omslag af'', gaf Mathijs Tuynman deze presentatie, over zijn onderzoek voor het Trimbos instituut naar zelfbeheervoorzieningen.

25-10-2012 - Zelf, maar niet alleen. Vanuit het Trimbos instituut deed Mathijs Tuynman onderzoek naar zelfbeheerprojecten in de dak- en thuislozenopvang. Hij schreef er een artikel over voor Sozio.

 
 
 
 
 
 
 
 
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017